Skip to main content

27 persones amb discapacitat intel·lectual s’incorporen a la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha creat, per primera vegada, una convocatòria específica que va més enllà dels torns de reserva per a persones amb discapacitat. S’ha creat una nova categoria laboral específica: la d’ajudant de serveis auxiliars, per fer tasques de suport en els diferents serveis i departaments.

27 personas con discapacidad intelectual se incorporan a la plantilla del ayuntamiento

L’Ajuntament de Barcelona ha donat la benvinguda, amb un acte al Saló de Cent, aquest dijous a 27 persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual que s’han incorporat al consistori com a ajudants de  serveis auxiliars després d’aprovar la primera convocatòria d’oposicions creada per la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). L’Ajuntament ha llançat, per primera vegada, una convocatòria específica i adaptada que va més enllà dels habituals torns de reserva per a persones amb discapacitat i ha convocat aquestes primeres 27 places per a persones amb discapacitat intel·lectual, per a les quals s’ha creat una nova categoria laboral específica.

Des de l’IMPD i la Gerència preparen diferents convocatòries, la primera de les quals ja ha finalitzat, fins a arribar a un total de 58 llocs de treball de nova creació. Hi han pogut participar aquelles persones que tenen almenys un 33% de grau de discapacitat i un 25% de discapacitat intel·lectual. Per fer-ho possible, el procés s’ha organitzat amb un treball transversal dissenyat amb metodologies innovadores en totes les fases del procés: la identificació dels nous llocs de treball, el procediment de selecció i la incorporació als llocs de treball, amb innovacions a nivell metodològic.

Els nous treballadors són 12 homes i 15 dones, unes incorporacions amb perspectiva de gènere tenint en compte el major nivell d’atur de les dones amb discapacitat. L’Ajuntament ha rebut prop d’un miler de sol·licituds, i amb aquesta convocatòria treballa per contribuir a tres dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), entre els quals hi ha el treball digne i la justícia social. Igualment, aquesta convocatòria permet complir amb l’Estatuto Básico del Empleado Público, que estipula un 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual. A més, permet a l’Ajuntament continuar alineat amb l’article 27 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que estipula que les persones amb discapacitat tenen dret a treballar i a escollir lliurement la seva feina.

Nova categoria laboral

En primer lloc, per a la identificació dels llocs s’ha hagut de crear una nova categoria laboral específica, la d’ajudant de serveis auxiliars. Aquest pas ha estat clau per adaptar les funcions i dels llocs de treball que es desenvoluparan. Els nous professionals integren un grup de persones molt heterogeni, de manera que s’han fet entrevistes per valorar per quin lloc de treball és idònia cada persona i s’ha elaborat un pla d’acollida i d’acompanyament per garantir l’èxit de la incorporació i l’estada de cada treballador i treballadora al lloc de treball.

Així, les funcions dels nous treballadors de serveis auxiliars seran tasques de suport, com per exemple classificar i distribuir correspondència, documentació i material d’oficina; fer tasques bàsiques de manteniment de les instal·lacions; fotocopiar, escanejar i arxivar documents; atendre les persones visitants i usuàries, i col·laborar en la gestió de residus i el reciclatge de paper, envasos i vidre.
 
Implicació del conjunt de l’organització municipal

En la identificació dels llocs han estat els mateixos serveis de la casa (gerències, districtes, instituts…) els que han avaluat si tenien necessitats que es poguessin cobrir amb la integració de personal d’aquesta convocatòria. S’han realitzat un total de 61 peticions amb el suport i la validació de l’Equip d’Assessorament Laboral de l’IMPD. El procediment ha comptat amb l’impuls del Departament de Selecció i la col·laboració de l’IMPD, així com el consell de les entitats expertes en la matèria Federació Dincat, Plena Inclusión, Fundació AURA, Associació ACIDH, Fundació Catalana Síndrome de Down i Associació Catalana Nabiu, així com amb la col·laboració de la Universitat Blanquerna.

El resultat ha estat un procés de selecció adaptat a les persones destinatàries, amb unes proves no memorístiques amb preguntes sobre casos reals amb resposta múltiple, i també continguts visuals. Han prevalgut factors com el raonament numèric, la comprensió espacial i la quotidianitat aplicada a la feina. A més, les persones candidates han hagut de mostrar competència bàsica (A2) de català i fer una prova pràctica, mentre que l’entrevista no ha estat part del procés selectiu en cap cas, sinó que ha servit per definir la destinació idònia per a cada professional.

La incorporació al lloc de treball, el pròxim dilluns, inclou l’acompanyament continu de les persones treballadores per part de l’EAL. Aquest no se centrarà només en l’adaptació i el seguiment ininterromput de la persona amb capacitat diversa, sinó que inclou la necessària formació i el posterior seguiment amb les persones referents i amb els equips.

 

   

Articles relacionats / Artículos relacionados

What does purposeful business mean for HR? [¿Qué significa la empresa con propósito para Recursos Humanos?]

(Ajuntament de Barcelona)

(Ajuntament de Barcelona)

L’Ajuntament de Barcelona ha creat, per primera vegada, una convocatòria específica que va més enllà dels torns de reserva per a persones amb discapacitat. S’ha creat una nova categoria laboral específica: la d’ajudant de serveis auxiliars, per fer tasques de suport en els diferents serveis i departaments.

27 personas con discapacidad intelectual se incorporan a la plantilla del ayuntamiento

L’Ajuntament de Barcelona ha donat la benvinguda, amb un acte al Saló de Cent, aquest dijous a 27 persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual que s’han incorporat al consistori com a ajudants de  serveis auxiliars després d’aprovar la primera convocatòria d’oposicions creada per la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). L’Ajuntament ha llançat, per primera vegada, una convocatòria específica i adaptada que va més enllà dels habituals torns de reserva per a persones amb discapacitat i ha convocat aquestes primeres 27 places per a persones amb discapacitat intel·lectual, per a les quals s’ha creat una nova categoria laboral específica.

Des de l’IMPD i la Gerència preparen diferents convocatòries, la primera de les quals ja ha finalitzat, fins a arribar a un total de 58 llocs de treball de nova creació. Hi han pogut participar aquelles persones que tenen almenys un 33% de grau de discapacitat i un 25% de discapacitat intel·lectual. Per fer-ho possible, el procés s’ha organitzat amb un treball transversal dissenyat amb metodologies innovadores en totes les fases del procés: la identificació dels nous llocs de treball, el procediment de selecció i la incorporació als llocs de treball, amb innovacions a nivell metodològic.

Els nous treballadors són 12 homes i 15 dones, unes incorporacions amb perspectiva de gènere tenint en compte el major nivell d’atur de les dones amb discapacitat. L’Ajuntament ha rebut prop d’un miler de sol·licituds, i amb aquesta convocatòria treballa per contribuir a tres dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), entre els quals hi ha el treball digne i la justícia social. Igualment, aquesta convocatòria permet complir amb l’Estatuto Básico del Empleado Público, que estipula un 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual. A més, permet a l’Ajuntament continuar alineat amb l’article 27 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que estipula que les persones amb discapacitat tenen dret a treballar i a escollir lliurement la seva feina.

Nova categoria laboral

En primer lloc, per a la identificació dels llocs s’ha hagut de crear una nova categoria laboral específica, la d’ajudant de serveis auxiliars. Aquest pas ha estat clau per adaptar les funcions i dels llocs de treball que es desenvoluparan. Els nous professionals integren un grup de persones molt heterogeni, de manera que s’han fet entrevistes per valorar per quin lloc de treball és idònia cada persona i s’ha elaborat un pla d’acollida i d’acompanyament per garantir l’èxit de la incorporació i l’estada de cada treballador i treballadora al lloc de treball.

Així, les funcions dels nous treballadors de serveis auxiliars seran tasques de suport, com per exemple classificar i distribuir correspondència, documentació i material d’oficina; fer tasques bàsiques de manteniment de les instal·lacions; fotocopiar, escanejar i arxivar documents; atendre les persones visitants i usuàries, i col·laborar en la gestió de residus i el reciclatge de paper, envasos i vidre.
 
Implicació del conjunt de l’organització municipal

En la identificació dels llocs han estat els mateixos serveis de la casa (gerències, districtes, instituts…) els que han avaluat si tenien necessitats que es poguessin cobrir amb la integració de personal d’aquesta convocatòria. S’han realitzat un total de 61 peticions amb el suport i la validació de l’Equip d’Assessorament Laboral de l’IMPD. El procediment ha comptat amb l’impuls del Departament de Selecció i la col·laboració de l’IMPD, així com el consell de les entitats expertes en la matèria Federació Dincat, Plena Inclusión, Fundació AURA, Associació ACIDH, Fundació Catalana Síndrome de Down i Associació Catalana Nabiu, així com amb la col·laboració de la Universitat Blanquerna.

El resultat ha estat un procés de selecció adaptat a les persones destinatàries, amb unes proves no memorístiques amb preguntes sobre casos reals amb resposta múltiple, i també continguts visuals. Han prevalgut factors com el raonament numèric, la comprensió espacial i la quotidianitat aplicada a la feina. A més, les persones candidates han hagut de mostrar competència bàsica (A2) de català i fer una prova pràctica, mentre que l’entrevista no ha estat part del procés selectiu en cap cas, sinó que ha servit per definir la destinació idònia per a cada professional.

La incorporació al lloc de treball, el pròxim dilluns, inclou l’acompanyament continu de les persones treballadores per part de l’EAL. Aquest no se centrarà només en l’adaptació i el seguiment ininterromput de la persona amb capacitat diversa, sinó que inclou la necessària formació i el posterior seguiment amb les persones referents i amb els equips.

 

   

Articles relacionats / Artículos relacionados

What does purposeful business mean for HR? [¿Qué significa la empresa con propósito para Recursos Humanos?]